Декларация по чл 26 от ск бланка

декларация по чл 26 от ск бланка

Пречките за сключване на брак поради родство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 не отпадат. (2) Съдът постановява да се състави нов акт за раждане, в който осиновителят се вписва като родител. Случаите, когато се присвоява ЕГН на българските граждани са следните: Когато раждането е съобщено писмено и обявено устно в срок 5 дни, като денят на раждането не се брои. Молбата се подписва от двамата родители или попечителя. При разногласие те могат да се обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по настоящия адрес на детето, който решава спора след изслушване на родителите, а при необходимост — и на детето. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни. ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ: В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. Когато свидетелството се заявява за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра се представя изрично писмено пълномощно, а когато се заявява за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно. Определеният размер на наема може да бъде изменян при промяна на обстоятелствата.

НОТАРИС 2015 НОТАРИС

Скачать RTF: ZDDFL-1.rtf

Скачать PDF: M-618_r.pdf

Похожие записи: